SHAMIZEZAT


Mihal GJERGJI

SH A M I Z E Z A T

Baladë


Sa herë kam menduar t