MESUES E TE MESUAR


Mentor Serjani

Shumë ngjarje më kujtohen nga fshati,

Nga fëmijëria e hershme,i pari,

Në çdo çast para tyre,jam gati,

Të sakrifikoj çdo gjë për ata fshatarë.


Fshati im e donte diturinë,

Ka mjaft mësues e të mësuar,

Diturinë e kishin NJE me Perëndinë,