top of page

Shqiptarët janë klientët më të mirë


Mahmud Şiringül: kultura ndaj klientit

Shqiptarët janë klientët më të mirë


Albanian Post“: Jeni në biznes për një kohë të gjatë si e vlerësoni komunitetin shqiptar, klientët tuaj?


Mahmud Şiringül: Komuniteti shqiptar, të gjithë shqiptarët janë vëllezërit e mi, janë konsumatorët dhe klientët më të mirë, më të edukuar, më të respektuar. Shqiptarët ngado që janë janë miq të mirë dhe klientë të nderuar. Unë dhe stafi im i konsiderojmë si një familje. Jemi me ta dhe ata janë me ne. Mundohemi gjithnjë tu plotësojmë kërkesat në rritje që ata kanë për ushqimet. Ushqimet, produktet, materialet e tjera, të gjitha ato që i duhen konsumatorit janë preopkupimi ynë. Ne i njëhim kërkesat. Ne njohim komunitetet dhe vlerat e tyre në rritje. Kërkesat na bëjnë të kërkojmë më shumë, kështu Hilal Food është një qendër e madhe dhe mjaft në shërbim të të gjithëve.


Albanian Post“: Si e mendoni të ardhmen e komunikimit klientë dhe shërbim? Kështu që do të ketë një punë më të madhe brenda gjashtë muajve deri në një vit, do të jetë më shumë punë. Çfarë mendoni se do ta bëjë atë? A do të jetë thjesht në kërkim të produktit? A do të kemi raftet plot?


Mahmud Şiringül: ne jemi gjithnjë pranë klientëve. Gjithnjë e konsiderojmë atë parësorin. Shërbejmë, ndihmojmë dhe angazhhohemi. Unë mendoj se kemi shumë punë për të bërë. Dhe ky është përshpejtimi i angazhimit tonë për të cilin po flisnim. Shkalla që ndikon në vend, komunitetet - kjo do të jetë e ndjeshme. Kërkesa e përgjithshme do të jetë më e madhe. Unë mendoj se një përqindje më e lartë e kësaj do të shkojë në produktet ushqimorë, pjesërisht sepse ushqimi do të bëhet më i kërkuar pas kësaj, dhe ana e tyre jo-ushqimore do të forcohet. Dhe ne e dimë që do të ketë një kalim të madh në procese të tjera. Dhe kështu pjesa që është në dispozicion për këto kërkesa na bën të obligohemi dhe të garantojmë si gjithnjë cilësi dhe efikasitet.


Unë mendoj se kjo i paraqet realitetit një çështje reale nga ana shoqërore nëse ata vetëm e lejojnë atë të ndodhë, apo nëse duhet të ofrojnë mbështetje në një farë mënyre. Dhe nëse e mbani mend, unë e preka atë në mjaft biseda të lira me Ju. Por përsëri, nëse kërkimi më i madh ndodh në gjashtë-dymbëdhjetë muajt e ardhshëm, sesa në pesë vitet e ardhshme, atëherë do të ketë ndikime shoqërore për t'u trajtuar. Direkt në Mbretërinë e Bashkuar ka tre milion njerëz nën ombrellën e Produktit të Shitjes me pakicë, ne prisnim që të ulej me 30 përqind deri në vitin 2025. Por do të jetë më shumë dhe më mirë.


Albanian Post“: Sa kuptim do të ketë për blerësit që të fillojnë të investojnë në një aftësi reale të ofrimit në kërkesa të tjera? Apo ka të bëjë më shumë produkt-vlerësim të kërkesave, nëse në të vërtetë pandemia e ka shtruar këtë si problematikë?


Mahmud Şiringül: Investimi është me disa produkte. Për shembull somborkat merren direkt nga fushat e Kosovës, se ato pëlqehen. Kështu me mjaft produkte shqiptare që i kemi tejet origjinale. Kjo është ajo ku unë mbroj angazhimet dhe planet e mia. Përputhja e saktë e furnizimit të kërkesës në MB nuk është problematike për momentin, sepse ne negociuam shumë heqje të ligjit të konkurrencës dhe kredite nga Qeveria e MB. Dhe quo pro quo për këtë ishte që supermarketet të kujdeseshin për njerëz të prekshëm dhe, për këtë arsye, ata u kanë caktuar mjaft nga kapaciteti i miljes së tyre të fundit njerëzve që normalisht nuk do të ishin blerësit e tyre në internet. Unë mendoj se kur të dalim nga ajo fazë, ekziston kërkesa nga një demografi më e lartë që do të paguajë siç duhet për shpërndarjen, dhe unë mendoj se supermarketi ynë do të ketë mendjen t'i shërbejë ato në një nivel akoma më të lartë. Për demografinë më të ulët, nuk jam plotësisht i sigurt se në cilën mënyrë do të shkojnë dhe nuk do të jetë një përvojë dixhitale. Nuk jam i sigurt se në çfarë mase ata vazhdojnë me këtë rutinë të re të blerjeve të shportave të mëdha një herë në javë, e cila është mënyra se si njerëzit blinin, ose nëse ata do të kthehen në llojin e sjelljes pas krizës financiare të përdorimit të asaj kohe për të blerë për pazaret dhe të paturit e një repertori shumë më të gjerë rreth zbritësve. Nuk jam i sigurt se ku do të vendoset ky ekuilibër, por siç e përmenda, mendoj se dyqanet e mëdha të kutive janë sigurisht shumë më konkurruese se sa ishin, kështu që ata janë në një vend më të mirë për t'i mbajtur ata klientë pas kësaj. Por garancia jonë si supermarket për të gjitha komunitetet dhe për shqiptarët është të mbajmë çmimet reale dhe të kënaqim me cilësinë e produktit.


ENGLISH:


Albanians are the best customers


"Albanian Post": You have been in business for a long time, how do you assess the Albanian community, your customers?


Mahmud Şiringül culture towards the client

Mahmud Şiringül: The Albanian community, all Albanians are my brothers, they are the best, most educated, most respected consumers and customers. Albanians everywhere are good friends and esteemed clients. I and my staff consider them as a family. We are flawed and they are with us. We always try to meet the growing demands they have for food. Foods, products, other materials, all that the consumer needs are our preoccupation. We know the requirements. We recognize communities and their growing values. Demands make us demand more, so Hilal Food is a great center and quite at the service of everyone.


"Albanian Post": How do you plan the future of customer communication and service? So there will be more work within six months to a year, there will be more work. What do you think will make it? Will you just be looking for the product? Will we have shelves full?


Mahmud Şiringül: We are always close to customers. We always consider it primary. We serve, help and engage. I think we have a lot of work to do. And this is accelerating our engagement that we were talking about. The degree to which it affects the country, the communities - it will be sensitive. The overall demand will be greater. I think a higher percentage of this will go to food products, in part because food will become more sought after after that, and their non-food side will be strengthened. And we know there will be a big shift in other processes. And so the part that is available for these requirements makes us oblige and guarantee as always quality and efficiency.


I think this presents to reality a socially real issue whether they just let it happen, or whether they should offer support in some way. And if you remember, I touched him in quite a few free conversations with You. But again, if more research happens in the next six to twelve months than in the next five years, then there will be social impacts to address. Directly in the UK there are three million people under the Retail Product umbrella, we expected it to decrease by 30 per cent by 2025. But it will be more and better.


"Albanian Post": How much will it make sense for buyers to start investing in a real delivery capability in other applications? Or is it more about product-demand assessment, if indeed the pandemic has posed this as problematic?


Mahmud Şiringül: The investment is with some products. For example, somborks are taken directly from the fields of Kosovo, because they are liked. So with many Albanian products that we have very original. This is where I defend my commitments and plans. The exact matching of demand supply in the UK is not problematic at the moment because we negotiated many competition law abolitions and loans from the UK Government. And the quo pro quo for this was for supermarkets to take care of vulnerable people and, for that reason, they have assigned quite a bit of their last mile capacity to people who would not normally be their online shoppers. I think when we get out of that stage, there is demand from a higher demographic that will pay properly for distribution, and I think our supermarket will have the mind to serve them at an even higher level. For lower demographics, I am not entirely sure which way they will go and it will not be a digital experience. I’m not sure to what extent they continue with this new routine of shopping for large baskets once a week, which is how people shop, or whether they will return to the type of behavior after the financial crisis of use of that time to shop for bargains and having a much wider repertoire around discounters. I'm not sure where this balance will be placed, but as I mentioned, I think big box stores are certainly a lot more competitive than they used to be, so they're in a better place to keep those customers. after this. But our guarantee as a supermarket for all communities and for Albanians is to keep real prices and be satisfied with the quality of the product.


Happy fasting for the great month of Ramadan!

57 views0 comments

Comments


Shkrimet e fundit

fjalaelireloadinggif.gif
bottom of page