top of page

Shqiptarë e rumunë


Shqiptarë e rumunë

Astrit Lulushi


A janë rumunët shqiptarë të latinizuar? Historia duhet të bazohet në të vërtetën dhe sensin e shëndoshë, dhe jo të ndikohet nga Politika.

Shqiptarët janë pasardhës të ilirëve.

Territoret e banuara nga ilirët u tkurrën nën pushtimin e sllavëve dhe popullsive të tjera gjatë Mesjetës.

Nga ana tjetër rumunët (gjuhësisht) janë dakët nga e kaluara të përzier me kolonistët romakë dhe të latinizuar gjatë antikitetit të vonë dhe mesjetës së hershme.

Sot rumunët jetojnë pothuajse saktësisht në zonën ku jetonin dakët e vjetër.

Shqiptarët jetojnë pothuajse aty ku jetonin ilirët e vjetër, me përjashtim të territoreve të banuara tani nga sllavët - disa vende sllave kontestojnë që në fillim pasardhësit e shqiptarëve nga ilirët për politikë dhe jo diçka tjetër.

Në mënyrë të ngjashme disa hungarezë u vendosën në disa territore të Dakisë së vjetër, prandaj disa hungarezë kundërshtojnë prejardhjen e rumunëve nga dakët + romakët, edhe për arsye politike dhe jo arsye të tjera,

Vendosja e shqiptarëve dhe rumunëve në trojet e vjetra të ilirëve dhe dakëve nuk është rastësi pasi që të dy janë pasardhës të popullsive të vjetra që kanë jetuar këtu para ardhjes së të tjerëve.

Është normale të kemi fjalë të përbashkëta sepse jemi fqinjë prej më shumë se 3000 vjetësh. Nuk është asgjë e veçantë të kesh fjalë të zakonshme. Keni edhe fjalë italiane në gjuhën shqipe, mos do të thotë se italianët janë shqiptarë?!

Dacia dukej se ishte një vend i begatë dhe tërheqës në të njëjtën kohë. Ata ishin njerëz paqësorë (megjithë lëkurën dhe kafkën e ujkut si simbol) dhe vetëm mbrojtës të tokës së tyre. Përfundimisht, romakët vranë kokat e tyre dhe përzierja ndodhi pas fjalëve. Kjo është jeta dhe vazhdon ashtu siç është deri më sot.


*********


Albanians and Romanians

Astrit Lulushi


Are Romanian Albanians Latinized? History should be based on truth and common sense, and not influenced by Politics.

Albanians are descendants of the Illyrians.

The territories inhabited by the Illyrians shrank under the occupation of the Slavs and other populations during the Middle Ages.

On the other hand Romanians (linguistically) are Dacians from the past mixed with Roman colonists and Latinized during late antiquity and early middle ages.

Today Romanians live almost exactly in the area where the old Dacians lived.

Albanians live almost where the old Illyrians lived, with the exception of the territories now inhabited by Slavs - some Slavic countries contested from the beginning the descendants of Albanians from the Illyrians for politics and nothing else.

Similarly some Hungarians settled in some territories of old Dacia, that's why some Hungarians dispute the origin of Romanians from Dacians + Romans, also for political reasons and not other reasons,

The placement of Albanians and Romanians in the old lands of the Illyrians and Dacians is not a coincidence since both are descendants of the old populations that lived here before the arrival of others.

It is normal to have common words because we have been neighbors for more than 3000 years. There is nothing special about having ordinary words. You also have Italian words in the Albanian language, doesn't that mean that Italians are Albanians?!

Dacia seemed to be a prosperous and attractive place at the same time. They were peaceful people (despite the wolf skin and skull as a symbol) and only protectors of their land. Eventually, the Romans killed their heads and confusion ensued after the words. This is life and it continues as it is to this day.


***********


Albanezi si Romani

Astrit Lulushi


Albanezii români sunt latinizați? Istoria ar trebui să se bazeze pe adevăr și bun simț și să nu fie influențată de politică.

Albanezii sunt descendenți ai ilirilor.

Teritoriile locuite de iliri s-au micșorat sub ocupația slavilor și a altor populații în timpul Evului Mediu.

Pe de altă parte, românii (lingvistic) sunt daci din trecut amestecați cu coloniști romani și latinizați în timpul antichității târzii și evului mediu timpuriu.

Astăzi românii trăiesc aproape exact în zona în care locuiau vechii daci.

Albanezii trăiesc aproape acolo unde locuiau vechii iliri, cu excepția teritoriilor locuite acum de slavi – unele țări slave au contestat de la început descendenții albanezilor din iliri pentru politică și nimic altceva.

La fel unii unguri s-au stabilit pe unele teritorii ale vechii Dacie, de aceea unii unguri contestă originea românilor din daci + romani, tot din motive politice și nu alte motive,

Amplasarea albanezilor și românilor pe vechile meleaguri ale ilirilor și dacilor nu este o coincidență, deoarece ambii sunt descendenți ai vechilor populații care au trăit aici înainte de sosirea altora.

Este normal să avem cuvinte comune pentru că suntem vecini de mai bine de 3000 de ani. Nu este nimic special în a avea cuvinte obișnuite. Ai și cuvinte italiene în limba albaneză, asta nu înseamnă că italienii sunt albanezi?!

Dacia părea a fi un loc prosper și atractiv în același timp. Erau oameni pașnici (în ciuda pielii de lup și a craniului ca simbol) și doar protectori ai pământului lor. În cele din urmă, romanii și-au ucis capetele și a urmat confuzia după cuvinte. Aceasta este viața și continuă așa cum este până astăzi.

35 views0 comments

Comments


Shkrimet e fundit

fjalaelireloadinggif.gif
bottom of page