top of page

Një histori e shkurtër e biznesit të supermarketit „Arya Food Centre“


Një histori e shkurtër e biznesit të supermarketit „Arya Food Centre“


Nga shumë mësime të fuqishme të nxjerra nga rezultatet dhe sukseset e bizneseve, ajo që mësohet nga goja e të riut biznesmen Salman Şiringül, është një arsye më shumë për frymëzim, inspirim dhe për krijimin e mundësive të tilla që të jep BM. Ai është ideatori, krijuese dhe transmetuesi i një biznesi të tillë të fuqishëm dhe në një zonë si Gravesend. „Arya Food Centre“ është tashmë i vetmi supermarket konkurues në atë zonë.

„Arya Food Centre“ u vendos si një pasardhës i mjedisit ushqimor më të ri në atë zonë dhe sikurse dihet për mënyrat kërkuese të pronarit të këtij supermarketi të gjitha sihin në drejtim të një vizioni ideal të shërbimit ndaj klientëve. Ai ndjehet i sigurt se supermarkete të tilla që po shkelin mjedise të tilla të pashfrytëzuara më parë janë një modë sepse nuk mund të ofrojnë një nivel të krahasueshëm shërbimi. Dikur gjatë shtrirjes së supermarketeve me emër, kjo gjë dukej absurde. Tashmë „Arya Food Centre“ është një die, një vepër dhe një realitet të cilin përditë e më shumë Salman Şiringül e bënë realitet.

Salman Şiringül treon se ideatori dhe frymëzuesi i këtij investimi është daja i tij Mahmudi, që ka kthyer supermarketin e tij në Kilburn në një qendër të madhe konkuruese për të gjithë, dhe për shqiptarët natyrshëm.

Supermarketet e tilla janë ndërtuar rreth një plani të futur në atë kohë, ku hyni në dyqan në seksionin e produkteve, udhëtoni nëpër korridoret e mallrave të paketuara dhe përfundoni mbledhjen e artikujve në raftet e qumështit dhe vezëve. Në kohër atë tjera, një dyqan ushqimor ishte krejtësisht ndryshe. Siç shpjegon një postim magjepsës në blog për "Blerjet ushqimore në vitet 1920", në vend që të ecje nëpër korridor dhe të zgjidhte produktet për veten e tij, "Në fillim të viteve 1920, klienti iu afrua banakut, bëri një kërkesë dhe nëpunësi zgjodhi mallin për blerësi. Pjesa më e madhe e mallit mbahej pas banakut.” Në fakt, klienti rrallë, nëse ndonjëherë ka trajtuar ndonjë produkt derisa të ishte në komoditetin e shtëpisë së tij

Që nga ngritja e internetit, njerëzit kanë menduar për mundësinë e dërgesave të drejtuara nga interneti, por është interesante që modeli i shpërndarjes së ushqimeve është një ide e vjetër që funksionoi jashtëzakonisht mirë brenda një modeli të caktuar. Lehtësuesi kryesor i teknologjisë për dërgimin në sende ushqimore ishte telefoni. Kur konkurrenca doli nga mishërimi i hershëm i supermarketit modern, Salman Şiringül, u mbështet në marrëdhëniet e tyre dhe shërbimin ndaj klientit si pika kyçe të diferencimit. Siç e dimë sot, çmimet më të ulëta përfundimisht fituan mbi prekjen dhe komoditetin personal.

Megjithëse shitësi ushqimor i qytetit humbi në supermarketin e shkallëzuar, i ngulitur në modelin e vjetër është një koncept interesant që ia vlen të eksplorohet. Ushqimoret, si një model i përqendruar në shërbimin ndaj klientit, i jepte një shkallë të lartë besimit vetë shitësit ushqimor (atëherë ata ishin kryesisht burra). Parimi i shërbimit ndaj klientit përfshinte punën e kuratorit. Ishte përgjegjësi e shitësit të ushqimit të zgjidhte produktet që kontrollonin nevojat e përditshme të klientit të tij. Kur një klient telefononte për një porosi, pyetja do të ishte për "bukë, djathë, sode, një kanaçe me fasule dhe letër higjienike" në lidhje me gjeneriken.

Kalimi në një përvojë të blerjeve ushqimore që i fuqizoi klientët të ecnin nëpër korridor dhe të zgjidhnin produktet e tyre nuk do të kishte qenë aq i thjeshtë pa shfaqjen e njëkohshme të supermarketit tashmë në ngritje e sipër edhe në Gravesend nga biznesmeni me ide dhe frymëzim Salman Şiringül, që ashtu sikurse daja i tij është mik dhe vëlla me shqiptarët.ENGLISH


A short business history of the "Arya Food Center" supermarket


From the many powerful lessons learned from the results and successes of businesses, what is learned from the mouth of young businessman Salman Şiringül, is one more reason for inspiration, inspiration and for creating such opportunities that BM gives. He is the inventor, creator and broadcaster of such a powerful business and in an area like Gravesend. Arya Food Center is already the only competing supermarket in the area.

"Arya Food Center" was established as a descendant of the newest food environment in that area and as it is known for the demanding ways of the owner of this supermarket all point towards an ideal vision of customer service. He feels confident that such supermarkets that are violating such previously untapped environments are a fad because they may not offer a comparable level of service. Once upon a time, when it came to reputable supermarkets, this seemed absurd. Already the "Arya Food Center" is a sun, a work and a reality which every day more and more Salman Şiringül make a reality.

Salman Şiringül shows that the creator and inspirer of this investment is his uncle Mahmudi, who has turned his supermarket in Kilburn into a great competitive center for everyone, and for Albanians naturally.

Such supermarkets are built around a plan introduced at the time, where you enter the store in the products section, travel through the corridors of packaged goods and finish collecting items on the milk and egg shelves. At other times, a grocery store was completely different. As a fascinating blog post about "Grocery shopping in the 1920s" explains, instead of walking down the aisle and picking out products for himself, "In the early 1920s, the customer approached the counter, made a request and the clerk chose "The goods for the buyer. Most of the goods were kept behind the counter." In fact, the client rarely, if ever handled any product while in the comfort of his own home

Since the advent of the internet, people have been thinking about the possibility of internet-driven deliveries, but it is interesting that the food delivery model is an old idea that worked extremely well within a certain model. The main facilitator of food delivery technology was the telephone. When competition emerged from the early embodiment of the modern supermarket, Salman Şiringül relied on their relationship and customer service as key points of differentiation. As we know today, the lowest prices eventually won over personal touch and comfort.

Although the city food vendor got lost in the scalable supermarket, embedded in the old model is an interesting concept worth exploring. Grocery stores, as a model focused on customer service, gave a high degree of confidence to the food vendor himself (then they were mostly men). The principle of customer service included the work of the curator. It was the food vendor's responsibility to select products that controlled his client's daily needs. When a customer called for an order, the question would be about "bread, cheese, soda, a can of beans and toilet paper" about generics.

Switching to a grocery shopping experience that empowered customers to walk down the aisle and choose their products would not have been so easy without the simultaneous emergence of the now-rising supermarket in Gravesend by businessman with ideas and inspiration Salman Şiringül, who like his uncle is a friend and brother to Albanians.
46 views0 comments

Shkrimet e fundit

fjalaelireloadinggif.gif
bottom of page