top of page

Gëzuar Bajramin...


Gëzuar Bajramin nga "Arya Food Center"


Rregulli është i thjeshtë, nëse nuk e duam, nuk e shesim


Supermarketi “Arya Food Centre” u angazhua për të ofruar shërbimet e tij për konsumatorin shqiptar në zonë e Gravesend ku ai operon, falë ideve dhe angazhimit të pronarit të tij Salman Şiringül. Ky supermarket afron të gjithë shërbimin e tij më të mirë, duke u dhënë kështu shqiptarëve të asaj zone dhe zonës përrteh mundësi për të gjetur cilësi, kualitet dhe konkurrim çmimesh.

Salman Şiringül ishte në vijën e parë edhe në kohën e Ramazanit, duke shërbyer me ulje çmimesh. Mallrat ushqimore janë të një cilësie të lartë. “Arya Food Centre” vazhdimisht teston shijet e përzgjedhjes në rritje të produkteve fantastike shqiptare në gamën e ushqimeve dhe pijeve shqiptare dhe sikurse mësohet nga pornari Salman Şiringül kur ai shprehet se „jemi shumë të veçantë në lidhje me markat që kemi në “Arya Food Centre”. Rregulli është i thjeshtë, nëse nuk e duam, nuk e shesim.

Nga markat më të njohura turke deri te prodhuesit e vegjël artizanal të ushqimeve më të mira turke, të gjitha bazat janë të mbuluara, duke përfshirë bukën turke (ne jemi i vetmi dyqan online me pide turke të freskët të pjekur çdo ditë. Po, po mburremi. Ju mund t'i bleni dhe gjeni sendet tuaja ushqimore turke dhe shqiptare të gjitha menjëherë. Djathëra të shijshëm dhe të pjekur Ezine dhe Kaşar, mish me erëza turke si Pastırma (pasturmah), Sucuk me lëng (soujouk), bishtajore dhe kokrra të shëndetshme nga Kosova, Shqipëria dhe Turqia, turshi shqiptare dhe turke, ushqime turke, erëza dhe barishte turke, ullinj dhe vajra turq, salca , reçelna dhe pasta dhe më shumë.

Salman Şiringül shprehet se „Ne po monitorojmë vazhdimisht cilësinë e të gjitha produkteve në gamën tonë të dërgesave ushqimore turke. Me çdo marrje, ne riprovojmë markat tona të preferuara për t'u siguruar që të merrni produktet më të mira turke të dorëzuara në derën tuaj.“

Për shqiptarët janë të gjitha produktet e salcave, ajvarët me djegës dhe të ëmbël, ata të mesëm e të gjithë llojet e sallamrave. Ka djathra të ndryshëm nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Greqia, Qipro etj.

Mishi është mjaft i freskët, sikurse ka mish hallall dhe fruta e perime të mara direkt nga fusha dhe nga tregu i veçantë. Ky është tashmë një supermarket që konkuron në atë zonë dhe prandaj u afron të gjithë shqiptarëve mundësinë për të qenë më të lidhur me të.


ENGLISH


Eid Mubarak from "Arya Food Center"


The rule is simple, if we do not want it, we do not sell it


The supermarket "Arya Food Center" was committed to offer its services to the Albanian consumer in the area of ​​Gravesend where it operates, thanks to the ideas and commitment of its owner Salman Şiringül. This supermarket offers all its best service, thus giving the Albanians of that area and the area the opportunity to find quality, effectiveness and price competition.

Salman Şiringül was in the front line even during Ramadan, serving with price reductions. Food goods are of high quality. "Arya Food Center" constantly tests the tastes of the growing selection of fantastic Albanian products in the range of Albanian food and beverages and as learned from porn star Salman Şiringül when he says that "we are very special about the brands we have in "Arya Food Center”. The rule is simple, if we do not want it, we do not sell it.

From the most popular Turkish brands to the small artisanal producers of the best Turkish food, all the basics are covered, including Turkish bread (we are the only online store with freshly baked Turkish pies baked every day. Yes, yes You can buy and find your Turkish and Albanian food items all at once, delicious and baked cheeses Ezine and Kaşar, Turkish spicy meats like Pastırma (pasturmah), Juicy soucouk, legumes and grains healthy from Kosovo, Albania and Turkey, Albanian and Turkish pickles, Turkish food, Turkish spices and herbs, Turkish olives and oils, sauces, jams and pastries and more.

Salman Şiringül states that “We are constantly monitoring the quality of all products in our range of Turkish food deliveries. "With each acquisition, we retry our favourite brands to make sure you get the best Turkish products delivered to your door."

For Albanians are all sausage products, spicy and sweet Ajvar, medium and all kinds of sausages. There are different cheeses from Albania, Kosovo, Northern Macedonia, Greece, Cyprus, etc.

The meat is quite fresh, as there is halal meat and fruits and vegetables taken directly from the field and from the special market. This is already a supermarket that competes in that area and therefore offers all Albanians the opportunity to be more connected with it.

18 views0 comments

Shkrimet e fundit

fjalaelireloadinggif.gif
bottom of page