BESONI DHE DASHURONI JETËN, TJERAT VIJNE VETË…


ZYBA HYSEN HYSA: BESONI DHE DASHURONI JETËN, TJERAT VIJNE VETË…


Çdo gjë që ndodh në shoqërinë njerëzore ka filozofinë e vet, po kështu edhe jeta, por e rëndësime është që njeriu ta kuptojë këtë përmes të jetuarit, se vetëm përmes eksperiencës, zbulohet filozofia e jetës, e cila e ka bazën e saj tek të kuptuarit, se në jetë kemi ardhur pa bërë kërkesë dhe se nga kjo jetë do të largohemi, prapë pa dëshirën tonë...

Njeriu i ditur, e kupton këtë shumë herë më shpejt, sesa njerëzit e pamësuar, por ajo që u ka shërbyer njerëzve në përgjithësi, ka qenë besimi tek Perëndia, ku për fat të mirë populli ynë e ka trashëguar qysh në fillesat e tij, pa pritur t’i imponojnë besimin Fetë, por si një popull i përzgjedhur nga hyjtë, ku çelësi i hapjes së dyerve të misterit të jetës, ishte Besimi tek Perëndia dhe po me atë forcë besimi, tek vetja dhe tek njëri - tjetri. Ky besim, e bënte njeriun ta adhuronte Perëndinë, jo nga frika, por nga të kuptuarit, se çdo gjë ndodh, pavarësisht, nëse ne e dëshirojmë, ose jo, por njeriu adhurues e pranon të mirën dhe të keqen si shpërblime dhe si sprova të Perëndisë.