Pas nënshkrimit të Paqes së Edrenës


Xhemaledin SALIHU

Millosh Jagodiq, Kolonizimi i Principatës së Serbisë 1861-1881, Ligji mbi kolonizimin i datës 15 janar 1880 /Milos Jagodic, Naseljavanje Knezevine Srbije 1861-1880, Beograd, 2004 /Zakon o naseljavanju od 15. januara 1880/.