PËRBALLË NJËRA-TJETRËS,    LOGJIKA   ME   NDJENJËN   PRINDËRORE