top of page

Për të rilexuar Khajamin e plakur


1. Për të rilexuar Khajamin e plakur

Nga Fatmir Terziu


Puthja kërkon më tej.

Është vetëm një pikë, dhe pika bën një vijë


si diametri i një sfere,

si korda.


Emeton një trokitje pas dere

e dhuron një meridian të vogël që shkëlqen.


Pastaj bëhet si loja e një ferre

deri sa atë e shton, e pëlqen…


puthja shkon më tej.

Ajo vetëm fillon, dhe fillon përsëri patjetër.


si Dielli i fshehur në një stuhi

si nesër.


Lidh një parajsë kur është në gëzim, dhe pa fjalë

lë pas mijëra enigma që shuhen, më shumë se një zjarr.


Puthja nuk përshkruhet me fjalë. Shtrëngon fort

duke të futur me një çelës të padukshëm në një tjetër botë.


E ashtu shkrep mes dy palë buzëve si krismë

për të bërë plagët e vjetra të shërohen përgjysmë.


Dhe nëse shërimi ndodh i plotë me një të përflakur

një vegim hyjnor zgjohet për të rilexuar Khajamin e plakur.


**********To reread the aged Khayyam

By Fatmir Terziu


The kiss demands further.

It's just a dot, and the dot makes a line


as the diameter of a sphere,

like chords.


Emits a knock on the door

it gives him a small glowing meridian.


Then it becomes like a game of hell

as long as he adds it, he likes it…


the kiss goes further.

It just starts, and definitely starts again.


like the Sun hidden in a storm

like tomorrow.


It binds a heaven when it is in joy, and without words

leaves behind thousands of puzzles that go out, more than a fire.


The kiss cannot be described in words. It squeezes hard

introducing you with an invisible key to another world.


And so it shoots between two pairs of lips like crackling

to make old wounds half heal.


And if healing occurs complete with an inflamed

a divine vision awakens to reread the aged Khayyam.


2. Një ëndërr e bukur

Nga Fatmir Terziu


Ishte një ninullë

të gjithë fëmijët bëheshim me krahë pas saj,

se një ndjenjë të yshtte të fluturoje në lartësi,

se duhet të ndodhte nga ai psallm i gjallë,

me zë,

qielli do të shfaqej në sy,

se zemra do të mbante iso,

që malet, fushat, detet, liqenet, lumenjtë, të bëhen një,

e Toka,

e shkëmbi,

e burimet të gurgullonin si melodi,

të bëheshin brenda çdo fëmijë një ninullë,

se në çdo të tillë ninullë nënëzonje,

do të zinte fill sikurse e di,

një ëndërr e bukur në një vend shqiponje.


*******


A beautiful dream

By Fatmir TerziuIt was a lullaby

all the children followed her,

that it was a feeling to fly high,

that it should happen from that living psalm,

wth voice

the sky would appear in sight,

that the heart would hold iso,

that the mountains, plains, seas, lakes, rivers, become one,

the Earth,

the rock

and the fountains gurgled like a melody,

to become inside every child a lullaby,

that in every such lullaby mother lady,

it would start as you know,

a beautiful dream in an eagle land.


2. Brenda një balade

Nga Fatmir Terziu


E puth se besoj është binjakja ime.

Qëkur qava përkulem para saj

trupi im është një strehë më e vogël se ajo. Mbledh orët

shëtis ëndrrave dhe ajo zgjohet herët

bashkë ndajmë kohët

unë fle dhe ajo mbledh nektar

pa pak dymbëdhjetë orë,

numërojmë yjet,

gjysmën tjetër të ndarë

shtrojmë sofër

në një hartë të vjetër

me diell.


Me laps dhe letër

grishim zgjimet tona,

buzë më buzë të fjalës Zonjë,

ndërsa unë i zbres orët e vona,

ajo fluturon mbi kokën time Shqiponjë,

të bashkojë me krahë ndarjet tona,

dhe bota e saj e madhe

mbledh gjithë Botën në dritare

jemi në valle,

si refrenet që ikin e vijnë,

brenda një balade.


*************


Inside a ballad

By Fatmir TerziuI kiss her because I believe she is my twin.

Since I cried, I bow before her

my body is a smaller shelter than that. Collect the timing

dreamwalk and she wakes up early

we share the times together

I sleep and she collects nectar

in less than twelve hours,

count the stars,

the other half divided

we lay mahogany

on an old map

with Sun.


With pencil and paper

invite our awakenings,

lip to lip to hostess words,

while I count down the late hours,

she flies over my head Eagle,

to unite our divisions with arms,

and its big world

gather the whole world in the window

we are dancing

like choruses that come and go,

within a ballad.

24 views0 comments

Comments


Shkrimet e fundit

fjalaelireloadinggif.gif
bottom of page