Mall për Vëndlindjen


Silva Alisa Xhemo

O pëllumb Krahë bardhë Që gjezdis dunjanë Shko qëndro në Camëri Të më shuash mallë

Shko,fluturo Në cdo krahinë Shko në cdo luadh Për Camërinë Vëndlindjen time Malli më ka marë

Se fare i vogël ika Në mes plumbave Dhe klithma Kaluan vite.ikën tutje Unë këtu u rrita

Më kalojnë Si në ëndrra Bukuritë e tua Të kujtoj e kam mall Zëmra mu coptua

Camëri kurrë stë harroj Pranë pres që të vijë Të nxjerr mallë Që më mundon Të vijë për gjithnji

Të shpërndarë Nëpër bote Mëndjen te ty kemi Nuk flem gjumë E sgjejmë rehat Gjersa aty të vemi

Silva Xhemo

26 views0 comments

Shkrimet e fundit