top of page

Konkurron me të gjitha


Compete with all


"Hilal Food Center" continues to be the leader of the food market for the Albanians of London. It is no secret that we now openly say that the owner of this supermarket, Mr. Mahmud increasingly pays his daily attention to the quality, quality, effect and effectiveness of the product that goes into the hands of the customer. He and his staff, led on many occasions by Mehmeti, have a communication strategy and an efficiency of achieving that everyday life remains a necessary rationality of value and quality. Therefore the products of this supermarket are increasingly in demand and most competitive in the London market and beyond.

Quality is the main principle and prices are naturally the model they always aim to keep for the benefit of customers. Good value, 54.1 percent; suitable trading hours, 52.6 percent; and hygienically prepared foods 52.2 percent; also featured among the five qualities that food buyers value most in a supermarket such as the Hilal Food Center.


Range of choice


Hilal Food Center supermarket sells a range of products. Consumers have a huge variety of choices to choose the product they want. It is important that Hilal Food Center keeps all its products in its large space, because it knows that otherwise consumers will move to other supermarkets, or retailers. Hilal Food Center consumers are very sensitive to what they buy. They always like that the Hilal Food Center supermarket they buy should keep the products all the time. The supermarket "Hilal Food Center" always monitors the trend of consumer shopping and always keeps certain products in stock at all times.


The products are on the shelves


Hilal Food Center products are on the shelves. All products are displayed properly and the product mix remains appropriate so that it becomes easy for consumers to choose the products. Hilal Food Center Supermarket monitors what the customer buys the most with the particular product or what he / she would like to buy with that product and then they display those products in the store next to each other. It is easy for consumers to choose products easily. It has also been seen that "Hilal Food Center" always displays basic necessities like Milk, Bread etc. in the last corner of the store so consumers should get there by passing and looking at all the other products which they are attracted and convinced of bought.


Pricing Strategy


Price is the main factor that affects the customers of "Hilal Food Center". Supermarkets compete with each other to sell products at the best price to consumers. Some seem to be the biggest competitors in the range of economic consumers, but they can not with the "Hilal Food Center".


*****************ALBANIAN-SHQIP***********************ALBANIAN - SHQIP*********************


Konkurron me të gjitha


Hilal Food Centre“ vazhdon të mbetet lideri i tregut ushqimor për shqiptarët e Londrës. Nuk është ndonjë sekret që tani themi tashmë hapur se pronari i këtij supermarketi, z Mahmud gjithnjë e më shumë i kushton vëmendjen e tij të përditshme cilësisë, kualitetit, efektit dhe efektivitetit të produktit që shkon në duart e klientit. Ai dhe stafi i tij i drejtuar në mjaft raste nga Mehmeti, kanë një strategji të komunikimit dhe një efikasitet të arritjes që e përditshmja të mbetet një racionalitet i domosdoshëm i vlerës dhe cilësisë. Prandaj produktet e këtij supermarketi janë gjithnjë më të kërkuarit dhe më të konkuruarit në tregun londinez e më gjerë.

Cilësia është parimi kryesor dhe çmimet natyrshëm janë modeli që ata synojnë të mbajnë gjithnjë në dobi të klientëve. Vlerë e mirë, 54.1 përqind; orë të përshtatshme tregtare, 52.6 për qind; dhe ushqime të përgatitura në mënyrë higjienike 52.2 përqind; gjithashtu e paraqitur në mesin e pesë cilësive që blerësit e ushqimeve vlerësojnë më shumë në një supermarket të tillë sikurse është „Hilal Food Centre“.


Gama e zgjedhjes


Supermarketi „Hilal Food Centre“ shet një sërë produktesh. Konsumatorët kanë një larmi të madhe zgjedhjesh për të zgjedhur produktin që duan. Është e rëndësishme që „Hilal Food Centre“ mban të gjitha produktet në hapësirën e tij të madhe, sepse e di që përndryshe konsumatorët do të zhvendosen në supermarkete të tjerë, ose shitës me pakicë. Konsumatorët e „Hilal Food Centre“ janë shumë të ndjeshëm në atë që blejnë. Ata gjithmonë pëlqejnë që supermarketi „Hilal Food Centre“ që blejnë duhet t'i mbajë produktet gjatë gjithë kohës. Supermarketi „Hilal Food Centre“ gjithmonë monitoron trendin e blerjes së konsumatorit dhe gjithmonë mban produkte të caktuara në magazinë gjatë gjithë kohës.


Produktet janë në rafte


Produktet e „Hilal Food Centre“ janë në rafte. Të gjitha produktet shfaqen siç duhet dhe përzierja e produktit mbetet e përshtatshme në mënyrë që të bëhet e lehtë për konsumatorët të zgjedhin produktet. Supermarketi „Hilal Food Centre“ monitoron atë që blen më shumë konsumatori me produktin e veçantë ose atë që ai/ajo do të donte të blinte me atë produkt dhe më pas ata i shfaqin ato produkte në dyqan pranë njëri -tjetrit. Është e lehtë për konsumatorët që të zgjedhin produktet me lehtësi. Është parë gjithashtu se „Hilal Food Centre“ shfaq gjithmonë produkte të nevojës bazë si Qumështi, Buka etj në cepin e fundit të dyqanit kështu që konsumatorët duhet të arrijnë atje duke kaluar dhe shikuar të gjitha produktet e tjera të cilat i tërheqin dhe binden për të blerë.


Strategjia e Çmimeve


Çmimi është faktori kryesor i cili ndikon tek konsumatorët e „Hilal Food Centre“. Supermarketet konkurrojnë me njëri -tjetrin për të shitur produktet me çmimin më të mirë për konsumatorët. Disa duket se janë konkurrentët më të mëdhenj në gamën e konsumatorëve ekonomikë, por nuk munden me „Hilal Food Centre“.25 views0 comments

Comments


Shkrimet e fundit

fjalaelireloadinggif.gif
bottom of page