top of page

Ja kufizimet për shqiptarët


Plani i Sunak për emigracionin, Londra e Tirana me marrëveshje të reja, ja kufizimet për shqiptarët

Emigracioni i paligjshëm është kthyer në një problem për Britaninë, ndërkohë që një nga shtetet, qytetarët e të cilës mbajnë rekorde në thyerjen e paligjshme të kufirit, është Shqipëria.

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Rishi Sunak, dhe Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ranë dakord sot për të rritur bashkëpunimin në tre fusha kryesore me interes të përbashkët: a) çështjet e sigurisë dhe punët e brendshme (me fokus kryesor luftën. kundër krimit të organizuar dhe imigracionit të paligjshëm); b) rritjen ekonomike dhe investimet; c) inovacioni, rinia dhe edukimi.

Kjo deklaratë vjen në kuadër të angazhimit të të dy kryeministrave për zgjerimin dhe thellimin e marrëdhënieve tona tashmë të forta dypalëshe. Mbretëria e Bashkuar dhe Shqipëria sapo kanë festuar njëqindvjetorin e marrëdhënieve diplomatike dhe diaspora e gjallë shqiptare në Britani jep një kontribut të rëndësishëm në kulturën, ekonominë dhe shoqërinë e të dy vendeve.


Njoftimi i plotë:


Çështjet e sigurisë dhe çështjet e brendshme:


Mbretëria e Bashkuar dhe Shqipëria janë aleatë të vendosur në NATO dhe aktualisht po bashkëpunojnë ngushtë në Këshillin e Sigurimit të OKB-së për të promovuar paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, veçanërisht duke kërkuar llogari nga Rusia për pushtimin e saj brutal dhe të paligjshëm të Ukrainës.


Shqipëria është një vend negociues për anëtarësimin në BE dhe një partner i besuar në organizatat ndërkombëtare. Duke njohur progresin e Shqipërisë në forcimin e institucioneve demokratike, sundimin e ligjit nëpërmjet zbatimit të reformës së thellë dhe gjithëpërfshirëse në drejtësi, MB e njeh Shqipërinë si një vend të sigurt të origjinës sipas ligjit të Mbretërisë së Bashkuar.


Mbretëria e Bashkuar dhe Shqipëria janë të dyja palë në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ), Konventën e Këshillit të Evropës për Veprimin kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore (ECAT) dhe Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të Organizuar Transnacional dhe Protokollet e saj (Konventa e Palermos 2000 ). Si anëtarë të Këshillit të Evropës, ne punojmë së bashku për të përmirësuar të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit në të gjithë Evropën.


Ne jemi të përkushtuar të forcojmë më tej zbatimin e angazhimeve tona të përbashkëta ndërkombëtare, veçanërisht në fushat e kontrollit kufitar, luftës kundër krimit të organizuar, përfshirë trafikimin dhe shfrytëzimin e qenieve njerëzore në të gjitha format e tij, si dhe migracionin ilegal.


Përveç kuadrit më të gjerë shumëpalësh, Mbretëria e Bashkuar dhe Shqipëria kanë një bazë të fortë ligjore dypalëshe për të trajtuar në mënyrë adekuate migracionin e paligjshëm dhe trafikimin e qenieve njerëzore, e cila do të shërbejë si bazë për trajtimin e duhur dhe të shpejtë të migracionit të paligjshëm dhe trafikimit të qenieve njerëzore. Ju lutemi shikoni Aneksin për listën e plotë të marrëveshjeve ekzistuese.


3.1 Mbretëria e Bashkuar dhe Shqipëria do të forcojnë më tej bashkëpunimin tonë të shkëlqyer operacional për zbatimin e ligjit, me objektivin e parandalimit dhe ndërprerjes së migracionit të paligjshëm dhe depërtimit në rrjetet kriminale. Me këtë objektiv, dy qeveritë tona do të formojnë një Task Forcë të Përbashkët në nivel të Ministrisë së Brendshme/Zyra e Brendshme.


3.2. Në kuadër të kësaj Task Force:


Ne do të forcojmë bashkëpunimin MB/Shqipëri në nivel operacional, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, ndarjen efektive të të dhënave dhe më shumë ekipe të përbashkëta operacionale. Kjo Task Forcë e Përbashkët mund të mbështetet nga një komitet ekspertësh, të përzgjedhur nga Ministria e Brendshme/Zyra e Brendshme;


Të dyja palët angazhohen të mbajnë dialog të rregullt për hapat e ardhshëm praktik;


MB do të ofrojë mbështetje shtesë për Qeverinë e Shqipërisë dhe organizatat në lidhje me shërbimet e mbrojtjes dhe riintegrimit për të mbështetur të kthyerit.


3.3. Mbretëria e Bashkuar dhe Shqipëria, si nënshkruese të ECAT dhe ECHR dhe në njohjen e një përpjekjeje të përbashkët për të trajtuar migracionin e paligjshëm dhe trafikimin e qenieve njerëzore, në përputhje me dhe me qëllim të maksimizimit të zbatimit të marrëveshjes së ripranimit MB-Shqipëri, do të rrisin kthimet në Shqipëri duke përfshirë ato mbi 18 vjeç, të cilët janë identifikuar nga autoritetet kompetente të Mbretërisë së Bashkuar si viktima të skllavërisë moderne (siç përcaktohet në legjislacionin e Mbretërisë së Bashkuar) dhe si viktima të trafikimit të qenieve njerëzore (siç përcaktohet në legjislacionin shqiptar). Në frymën e KEDNJ-së, kthimet e tilla do të bëhen duke pasur parasysh të drejtat, sigurinë dhe dinjitetin e atij personi dhe për statusin e çdo procesi ligjor që lidhet me faktin se personi është viktimë dhe mundësisht të jetë vullnetar. Në lidhje me kthimin e emigrantëve të paligjshëm, të dyja palët theksojnë rëndësinë e zbatimit të shpejtë dhe efektiv të marrëveshjes dypalëshe të ripranimit ndërmjet dy vendeve. Pas kthimit në Shqipëri, çdo nevojë për mbështetje që lind për atë individ dhe mbrojtje nga ritrafikimi, do të jetë e disponueshme siç përcaktohet në ECAT.


3.4. Duke shprehur vullnetin e dy kryeministrave për të përmbushur detyrimet që rrjedhin si nga ligji ndërkombëtar ashtu edhe ai dypalësh, me synimin për të reduktuar migrimin e paligjshëm dhe për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore, të dyja palët angazhohen për të ndarë në mënyrë më efektive informacionin në mënyrë të sigurt, duke përfshirë informacionin personal, për qëllimet për të qenë në gjendje për të identifikuar me saktësi një të kthyer dhe për të marrë vendime në lidhje me atë individ me qëllim të sigurimit të pajtueshmërisë me ligjin ndërkombëtar dhe për qëllimin e monitorimit të performancës, duke përfshirë respektimin e detyrimeve përkatëse ligjore ndërkombëtare.


3.5. Në mënyrë që Shqipëria dhe Britania e Madhe të vazhdojnë të përmbushin detyrimet e tyre ndërkombëtare dhe dypalëshe, MB angazhohet të:


mbështetja e strukturave përkatëse shqiptare për të forcuar mekanizmat e përdorur për referimin e viktimave për mbështetjen e duhur dhe për të rritur kapacitetin ekzistues të Autoritetit Përgjegjës Shqiptar dhe Mekanizmit Kombëtar të Referimit (MKR) për të përforcuar proceset dhe vendimmarrjen në përputhje me ECAT.

ofrojnë investime në shërbime shtesë mbrojtëse, duke marrë parasysh aspektet specifike gjinore të atyre që migrojnë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar.

të sigurojë mbështetje për Shqipërinë në hetimin e trafikimit në përputhje me detyrimin sipas nenit 4 të KEDNJ.

të ofrojë mbështetje për forcimin e sigurisë kibernetike dhe të komunikimit për të përforcuar përputhshmërinë e GDPR në Shqipëri;

3.6. Qeveria shqiptare, në këmbim garanton se do të vazhdojë të zbatojë me efektivitet angazhimet e përbashkëta në kuadrin e ECAT dhe ECHR në lidhje me trajtimin e të kthyerve, parandalimin dhe identifikimin në të ardhmen të trafikimit të viktimave, si dhe duke marrë parasysh specifikat gjinore. të të kthyerve.


3.7. Të dy qeveritë do të mbajnë nën shqyrtim ndikimin e këtyre masave dhe zbatimin e tyre dhe fillimisht do të raportojnë për zbatimin e sa më sipër përmes një Komiteti të Përbashkët Mbikëqyrës, në nivel Ministrish të Brendshme/Zyra të Brendshme deri në fund të janarit 2023.


3.8. Për të rritur më tej monitorimin dhe mbikëqyrjen, të dy qeveritë bien dakord të angazhohen me Grupin e Ekspertëve për Veprimin Kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore (GRETA) në mënyrë që të ofrojnë raportim të pavarur mbi zbatimin e masave.


4.Rritja dhe prosperiteti ekonomikNe do të vazhdojmë të ndërtojmë në Marrëveshjen tonë të Partneritetit, Tregtisë dhe Bashkëpunimit, nënshkruar në shkurt 2021, për të promovuar tregtinë dhe investimet dypalëshe. Mbretëria e Bashkuar do të vazhdojë të mbështesë Qeverinë e Shqipërisë me synimin për të nxitur zhvillimin socio-ekonomik dhe krijimin e aftësive dhe vendeve të mira të punës për të rinjtë.


Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ripohoi interesin e saj për investime direkte në Shqipëri në sektorë strategjikë, si: energjia, infrastruktura, turizmi, bujqësia dhe agroindustria, transporti dhe logjistika, shërbimet e IT, etj.


Të dyja qeveritë shprehën interes të shtuar për thellimin e bashkëpunimit në fushën e turizmit (nëpërmjet shkëmbimit të informacionit në këtë fushë, praktikave më të mira në zhvillimin e produkteve turistike, në promovimin e destinacioneve turistike në të dy vendet, etj.) dhe mjedisit, me fokus të veçantë në burimet e rinovueshme. dhe transport inteligjent.


Të dyja qeveritë nënvizuan interesin e përbashkët për zhvillimin e projekteve që kanë ndikim rajonal, në fushat e infrastrukturës së transportit dhe energjisë.


5.Rinia, kultura, arsimi.


MB do të ndihmojë qeverinë shqiptare për të ndërtuar aftësi për të ardhmen nëpërmjet Këshillit Britanik dhe Ministrisë Shqiptare të Arsimit. Nëpërmjet bursave britanike Chevening dhe Bursave të Sigurisë Kibernetike për Shqipërinë (dhe më gjerë në Ballkanin Perëndimor), Mbretëria e Bashkuar do të vazhdojë të ofrojë mundësi për studentët për të ndjekur studimet pasuniversitare në MB.


Shkollat ​​e shekullit 21 është një program arsimor ambicioz i zbatuar nga Këshilli Britanik dhe i financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar që synon zhvillimin e të menduarit kritik dhe aftësive për zgjidhjen e problemeve.


Qeveria shqiptare shprehu vlerësimin e saj për mbështetjen e dhënë si dhe për zotimet e bëra nga qeveria britanike për organizatat e shoqërisë civile shqiptare me synimin për të krijuar mundësi për të rinjtë për të qëndruar në Shqipëri.


Marrëveshjet dypalëshe përkatëse dhe shkëmbimi zyrtar

Bashkëpunimi ynë i zgjeruar mbështetet nga marrëveshjet dypalëshe të mëposhtme:


Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut përfaqësuar nga Home Office dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Brendshme e Republikës së Shqipërisë për Shkëmbimin e Informacionit për Migracionin -Qëllime të lidhura, nënshkruar në Tiranë, 16 maj 2022.


Marrëveshja ndërmjet Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë për Transferimin e Personave të Dënuar, nënshkruar në Londër, 26 korrik 2021;


Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për Ripranimin e Personave, nënshkruar Tiranë, 8 korrik 2021;


Marrëveshja e Partneritetit, Tregtisë dhe Bashkëpunimit ndërmjet Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë, nënshkruar në Tiranë, 5 shkurt 2021;


Marrëveshja ndërmjet Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë për Plotësimin e Konventës Evropiane për Ekstradimin 1957, nënshkruar në Tiranë, 5 Prill 2017;


Memorandum mirëkuptimi ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Shqipërisë nga njëra anë dhe Zyrës së Brendshme të Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut nga ana tjetër për shkëmbimin e të dhënave kriminale informacion. (6 korrik 2018);


Marrëveshja ndërmjet Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë për Plotësimin e Konventës Evropiane për Ekstradimin 1957, nënshkruar në Tiranë, 5 Prill 2017;


Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Sekretarit të Shtetit për Departamentin e Brendshëm që vepron nëpërmjet Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Shqipërisë për intensifikimin e bashkëpunimit në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe për rritjen e identifikimit, njoftimit, referimit dhe vullnetarizmit kthimi i asistuar i viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit të qenieve njerëzore, nënshkruar në Londër, 4 dhjetor 2014;

5 views0 comments

Comments


Shkrimet e fundit

fjalaelireloadinggif.gif
bottom of page