Ikim për tu kthyer


Albina Çela

Në mënyrë që një problem të zgjidhet është logjike që fillimisht duhet të gjendet burimi i problemit. Unë jam një studente viti I trete bachelor ne Fakultetin e Drejtësisë Universiteti i Tiranës dhe po paraqes më poshtë mendimin tim për problematikat e studentëve dhe të rinjve sot, bazuar në eksperiencen personale fatkeqsisht jo të mirë. Ne rritemi duke patur qëllime, zgjedhjet që ne bëjme ne jetë dhe qëllimet për të cilat punojme ditë për ditë , lindin shpesh herë si pasoje enjë mungese që ne kemi. Personalisht jam ndeshur me mungesën e drejtësise , pabarazisë dhe konkurrencës së pandershme që heret. Por cilat janë problematikat me të cilat sot përballem unë dhe moshatarët e mi? Kush ka përgjegjësi dhe mundësi ti zgjidhi? Problemi kryesor nga i cili lindin dhe shumë probleme të tjeta është funksionimi real dhe I plotë I shtetit të së drejtës, pra jo mungesa e ligjit në kuptimin e parë por mungesa e mekanizmave dhe funksionimit të ligjit. Shteti I së drejtës është një sistem institucional në të cilin fuqia publike I nënshtrohet së drejtës. Ai bazohet në parimin themelor të respektimit të ligjit, secili I nënshtrohet të njejtës së drejtë, qoftë ky individ apo pushtet publik. Kjo mungon në realitet , ne përballemi ne universitete cdo ditë me realitetin dhe ky nuk I ngjason aspak parimit të shtetit të së drejtës. Sfidat më te mëdhaja I hasim fillimisht në arsim duke mos gjetur të drejtat tona dhe madje duke u trajtuar në mënyrë të pabarabartë , kjo vjen nga moskontrollimi i pedagogve, kjo vjen nga mungesa e shtetit të së drejtës në kuptimin më elementar të tij. Për ta bërë më të thjeshtë spjegimin e këtij problemi po jap nje shembull, rasti kur pas rezultatit të provimit disa student nuk mund të shohin minimalisht se ku kanë gabuar. Praktikisht pa përmendur mënyrën sesi kemi marrë njohuri apo sesa njohuri kemi marre unë dhe disa student nuk mund të shohim se cfrë kemi mësuar gabim. Kjo është vetëm një pikë uji ne oqeanin ku ne luftojmë cdo ditë për të mbijetuar , them mbijetesë se realisht është e tillë. Kjo na bën që shpesh të humbasim shpresën duke parë se e njëjta mënyrë funksionimi haset edhe në tregun e punës. Pabarazia dhe cdo mosfunksionim tjetër në arsim që sipas mendimit tim vijnë si pasoje e keqorganizimit dhe mung