„Gusto 272 Italian“ restoranti i munguar në Londër


„Gusto 272 Italian“ restoranti i munguar në Londër


„Gusto 272 Italian“ është restoranti e biznesmenes Flora Osmani. Dhe me këtë rast mund të themi me plotë gojën se Restoranti që ndodhet vetëm dy minuta larg nga stacioni i trenit Preston Road, në adresën, 272 Preston Road; Harrow; London; HA3 0QA, është padyshim restoranti i munguar në Londër. „Gusto 272 Italian“ është një kombinim i përsosur profesional, tradicional, modern dhe me porosi. Ai ka një kapacitet të kënaqshëm dhe me një pamje tejet të bukur, në rrugën kryesore, plotë dritë dhe me mjaft arsye për qetësi. Kapaciteti i tij është gjithsejt për 110 persona. Ka Dy salla moderne. Salla kryesore: 75 persona, për festa, gëzime, ditëlindje, fejesa dhe martesa, takime të ndryshme. Salla e dytë: 35 persona, për të gjitha okazinet festive. Në këtë restorant, që mbetet një nga konkurrentët për të fituar çmimin e madh të vitit, ka Kualitet; Cilësi, është Konkurrues, ka Garanci, Siguri, Pastërti, Respekt. Sikurse e thamë ai ndodhet vetëm dy minuta larg nga stacioni i trenit Preston Road, tek Adresa: 272 Preston Road; Harrow; London; HA3 0QA. Për të kontaktuar këtë restorant të biznesmenes shqiptare, Flora, Telefoni është 020 8904 7775 dhe kontakti me Email është: info@gustoitalian.co.uk.

Gjithnjë në këtë restorant ka disa gjëra që dallojnë, por më kryesorja është ajo që të afron një zemër fisnike, një staf model dhe i kualifikuar, një qasje artistike e e një panoramë mjaft dekoratike. I bukur, i denjë për kënaqësi familjare, i hapur për vërrejteje e sugjerime, i mirëpritshëm për të gjithë. Në këtë restorant natyrshëm ke mikpritjen shqiptare që delegohet nga zonja Flora, e përkushtuar dhe mjaft e denjë për të fituar respektin e të gjithë komuniteteve. Për më tej në këtë restorant e gjitha është vlerë. Vlerë që vjen nga një brez që transmetim traditën shqiptare të mikpritjes, por dhe vlerën e kualifikimeve dhe traditës britanike të kulturës dhe qasjes së biznesit. Ne do të jemi përsëri dhe përsëri do të sjellim të rejat më të fundit të këtij restoranti të mrekullueshëm shqiptar me risi nga bota e përparuar Perëndimore e kulinarisë. Doni diçka ndryshe, vizitoni këtë investim të bukur të Flora Osmanit. Doni një picë me dru dhe të shijshme, natyrisht duart profesionale ju a sjellin në tryezën tuaj sikurse e keni ëndërruar. Të tjerat… ngadalë dhe me radhë. Ju vetëm viziotjeni dhe do të na kujtoni!


ENGLISH


"Gusto 272 Italian" the missing restaurant in London


"Gusto 272 Italian" is the restaurant of a very successful Albanian businesswoman, Flora Osmani. And on this occasion, we can say with full mouth that the Restaurant located just two minutes away from Preston Road train station, at the address, 272 Preston Road; Forget it; London; HA3 0QA, is definitely the missing restaurant in London. "Gusto 272 Italian" is a perfect combination of professional, traditional, modern, and custom. It has a satisfactory capacity and with an extremely beautiful view, on the main road, full of light and with plenty of reason for tranquillity. Its capacity is a total of 110 people. There are two modern rooms. Main hall: 75 people, for holidays, joys, birthdays, engagements and weddings, various meetings. Second room: 35 people, for all festive occasions. In this restaurant, which remains one of the competitors to win the grand prize of the year, there is Quality; Quality, is Competitive, has Guarantee, Safety, Purity, Respect. As we said it is only two minutes away from Preston Road train station, at Address: 272 Preston Road; Harrow; London; HA3 0QA. To contact this restaurant of the Albanian businesswoman, Flora Osmani, Phone is 020 8904 7775 and contact by email is: info@gustoitalian.co.uk.

There are always some things in this restaurant that are different, but the most important thing is that it brings you a noble heart, a model and qualified staff, an artistic approach, and a very decorative panorama. Beautiful, worthy of family fun, open to remarks and suggestions, welcome to all. In this restaurant you naturally have the Albanian hospitality delegated by Mrs. Flora, dedicated and worthy enough to gain the respect of all communities. For further in this restaurant all is worth it. Value that comes from a generation that transmits the Albanian tradition of hospitality, but also the value of qualifications and the British tradition of culture and business approach. We will be again and again to bring the latest news of this wonderful Albanian restaurant with innovations from the advanced Western world of cuisine. Want something different, visit this beautiful investment of Flora Osmani. Do you want a woody and delicious pizza, of course professional hands bring you to your table as you dreamed? Other things slowly and in turn. You just visit and you will remind us!