G J E O T E O R I A MBI REALITETIN E RRTJES SË TOKËS DEMONSTRIM I CENEVE TË FSHEHURA


Vedat Shehu Inxhinier gjeolog Doktor Profesor

G J E O T E O R I A

MBI

REALITETIN E RRTJES SË TOKËS

DEMONSTRIM I CENEVE TË FSHEHURA TË MADHËSISË FIKSE TË TOKËS

Argumentet e Gjeoteorisë së Thelbit të Bërthamës në Transformim

- Prezantim në Takimin në Distancë, 10 Dhjetor 2020 -

Nga Vedat Shehu

Inxhinier gjeolog Doktor Profesor

Departamenti i Gjeoshkencave,

Universiteti i Tiranës, Shqipëri

Studiues i pavarur në Pension, USA

Email: vedshehu@yahoo.com


Mbi Autorin dhe Gjeoteorinë

Eng. Dr. Profesor Vedat Shehu është Shqiptaro-Amerikan i diplomuar

inxhinier Gjeolog në Republikën Çeke (VŠB 1959), ish Çekosllovakia


Pas rreth 10 vjet punë kërkimore në Shqipëri, kur studioi damarin e graniteve

të futur brenda në bazalte⁽⁴⁰⁾ të brezit ofiolitik, në të dy tipat shkëmbor vërejti

mangësinë e rrezatimit prej izotopeve radioaktiv dhe, këtë, e konsideroi si një

mungesë të nxehtësisë së rrezatuar prej pranisë së paktë të radioizotopeve në

brendësi të Tokës.

Më vonë, ai rivlerësoi bërthamën, jo sipas interpretimit standard, si precipitim

inert, por, siç është, një strukturë energjetike e veçantë.


Bazuar në këto vrojtime, nisi studimin individual, dhe mundi të përcaktojë

thelbin kozmik të bërthamës, faktorin real të burimit të energjisë që është

shkaku i formimit, rritjes dhe zhvillimit të Tokës si planet, botuar më 1988⁽⁴¹a⁾

dhe në vazhdim⁽⁴²⁾ʼ⁽⁴³⁾.

Interpretimi i tij mbi flukset valore-korpuskulare të energjisë dhe të ultra-

grimcave të përbërësve të nukleoneve të atomit, të çliruara vetvetiu prej

thelbit kozmik të bërthamës; interpretim që konfirmohet edhe nga zbulimet e

njëpasnjëshme, përpunuar dhe paraqitur në publikimet e tij ⁽⁴⁵⁾, është

bërë Gjeoteori⁽⁶³⁾ e një planeti në Galaktikë, të quajtur Tokë.

Vështrimi im nbi Tokën si Një Planet në Galaktikë