..eh, gratë e poetëve


..eh, gratë e poetëve


Poetët janë në muzën e tyre,

Ata punojnë pa metër...,

<