top of page

Botuar në revistën e Byrosë Ndërkombëtare të Punës, BIT


Prezantimi i librave të fundit të Alfred Papuçiut


Alfred Papuçiu, shkrimtar dhe gazetar që punoi në Byronë Ndërkombëtare të Punës, BIT, në Departamentin e Edukimit dhe Botimit Punëtor, ka shkruar disa libra, ndër të tjera: "Meditim mbi shqiptarët, Europën dhe Kombet e Bashkuara"; "Nxënësja e etur e gjuhës romanshë", "Me zemër të pastër".

Lëndët kryesore të këtyre librave me tregime, skica dhe meditime janë fragmente të jetës së autorit në Zvicër. Libri « Meditim për shqiptarët, Europën dhe Kombet e Bashkuara (Toena) (pjesërisht në dy gjuhë, shqip dhe frëngjisht), sepse përndryshe do të ishte shumë voluminoz, përmban edhe një ditar të autorit, të jetës së tij diplomatike, si edhe si funksionar ndërkombëtar, në disa organizata ndërkombëtare, në Gjenevë dhe të udhëtimeve të tij, në disa vende të Europës, SHBA, në Afrikë, në vendet arabe etj. Po ashtu, libri ka tregime dhe skica të autorit.

Ndërsa libri i dytë, dygjuhësh (Frëngjisht-Shqip): «Nxënësja e etur e gjuhës romanshë", (Toena) është i përbërë kryesisht nga skica, tregime dhe meditime të autorit, Alfred Papuçiu, për Zvicrën dhe vendin e tij të lindjes, Shqipërinë. Po ashtu, në këtë libër ka një ditar të jetës së shkrimtarit, si mediator kulturor, përkthyes në Kryqin e Kuq të Gjenevës, i shkruar natyrshëm në vetën e tretë. Këto janë kujtime të bukura, për trialogun që zhvillohet midis mjekëve, në përgjithësi, stafit infermier, pacientëve (kryesisht nga Kosova, si dhe Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria) dhe mediatorit kulturor, përkthyesit. Në këtë libër ka tema rreth punës në shkollat ​​zvicerane, ose në organizatat zvicerane të ndihmës ndaj shqiptarëve, çaste vërtet prekëse.

Libri « Me zemër të pastër » (Alor) është paraqitur pas 10 librave letrarë dhe publiçistikë, të botuar më parë nga autori. Autori, siç thekson profesori doktor Hamit Boriçi në parathënien e tij, ”del përpara lexuesit shqiptar e të huaj me përmbledhjen publicistike ”Me zemër të hapur”, përmes së cilës sjell informacion të pasur, dituri dhe kulturë, nga dhe për shumë fusha të jetës. Falë formimit shumëplanësh letrar, artistik, historik, filozofik e publicistik, si dhe përvojës shumëvjeçare, sidomos në gazetari e diplomaci, autori, tashmë i mirënjohur edhe në qarqet intelektuale në Gjenevë dhe tej Zvicrës kap, trajton një varg temash që kanë të bëjnë me diplomacinë, me politikën, me historinë, me gjuhësinë, me kulturën, me artet, me shkencën, me shëndetësinë etj. Kësisoj, do të thosha, se libri ka natyrë e karakter enciklopedik. Merita e autorit është se këtë problematikë të gjerë synon dhe e e shtjellon në rrafsh shoqëror, çka duket edhe nga mënyra se si komunikon me lexuesin, duke iu drejtuar atij, sikur ta kishte pranë e përballë në një bashkëbisedim të çlirtë dhe të hapur. Stili bisedor, i zgjedhur dhe realizuar natyrshëm, i krijon mundësi lexuesit të hyjë në përmbajtjen e problemeve dhe të aspekteve të ndryshme jetësore, në faktet dhe dukurit që evidenton”.

”Lexuesi njihet me karaktere e tipa shoqërorë, personalitete, si shkrimtari e mendimtari i shquar, Nonda Bulka, si e mirënjohura ”Artiste e Popullit”, Vaçe Zela, si arkitekti Franko, nga familja e dëgjuar Marubi, apo doktoresha zvicerane, Marinette Wyss etj; ndjen mallin për atdheun, vendlindjen e autorit, krenarinë për babain e tij, të ndjerin, gazetarin e shkrimtarin Tuni Papuçiu; hynë në botën e shkencave shëndetësore, duke u ndalur gjerësisht në sëmundjen e Talasemisë; mëson se si luftohet ajo; ndjek me interes gjendjen shpirtërore të autorit, kur me krenari flet për mësimin e gjuhës amtare në Zvicër, kur mban qendrim për manipulimet që bën media shqiptare, duke harruar misionin e saj si mbrojtëse e të drejtave të individit, të lirisë, qytetarisë dhe të demokracisë; përjeton situata dhe ngjarje që pasqyrohen në këtë përmbledhje, qoftë edhe në formën e një meditimi, një ese-je apo të një artikulli.

Në tërësi libri përfaqëson kujtime, përjetime, analiza dhe opinione të autorit Alfred Papuçiu, paraqitur, pasqyruar dhe shtruar me thjeshtësi, modesti dhe natyrshëm” (Prof. Dr. Hamit Boriçi).

Alfred Papuçiu përktheu librin ”Edukimi terapeutik i pacientëve” nga psikologia, Anne Lacroix dhe profesor doktor Jean-Philippe Assal. Ky libër i botuar, nën kujdesin e profesor doktor Isuf Kalo, është shkruar nga dy pionierë të lëndës dhe përmbledh përvojën e tyre në shërbimin e diabetikëve, jo vetëm në Zvicrën romande, por në të gjithë botën. Për disa vite, këta autorë kanë qenë të interesuar edhe për pacientët me sëmundje të tjera kronike, siç është Talasemia, duke kërkuar që pacienti të kujdeset vetë për një numër të caktuar masash dhe gjithashtu mund të vendosë vetë, në raste urgjente. Eshtë një libër për personelin mjekësor, për t'i bërë ata të etur për të "trajnuar" pacientët e tyre, pa i formuar ata në një mendim të vetëm, por edhe për t'i bërë ata të përshtatshëm për punë ndërdisiplinore, siç veprohet tani në diabetologji, hematologji , në përgjithësi në mjekësi .

Alfred Papuçiu është duke përgatitur një botim në gjuhën shqipe dhe angleze, me titull: « Shpresa për të ardhmen e afërt », në formën e një ditari, ku ai tregon historinë e trajtimit adekuat klinik dhe të ardhmen e afërt të terapisë gjenike për Talaseminë . Kjo sëmundje, e trashëguar është e përhapur në Shqipëri, Kosovë, Greqi, Qipro, Itali, Francë, vende arabe, Britani e Madhe, Azi dhe si rezultat i lëvizjes migratore, madje edhe në Zvicër, SHBA, Kanada etj.

Préséntation des derniers livres dAlfred Papuçiu

Publié dans la revue du BIT

Alfred Papuçiu, écrivain et journaliste qui a travaillé au BIT au Département de l’Éducation Ouvrière et des Publications a écrit plusieurs livres, entre autres : « Réflexions sur les Albanais, l’Europe et les Nations Unies » ; « L’Élève passionnée du romanche », « Avec le cœur net ».

Ces livres de contes, esquisses et des réflexions, ont comme principaux sujets, des fragments de la vie de l’auteur en Suisse. Le livre Réflexions sur les Albanais, l’Europe et les Nations Unies (Toena) (partiellement en deux langues, albanais et français), parce qu’autrement il serait volumineux, contient aussi un journal de l’auteur, de sa vie diplomatique, ainsi que comme fonctionnaire international dans quelques organisations internationales, à Genève et de ses voyages dans quelques pays de l’Europe, des USA, en Afrique, dans les pays arabes etc. Aussi, le livre a des contes et des esquisses de l’auteur.

Tandis que le deuxième livre, bilingue (français- albanais) : L’Élève passionnée du romanche (Toena) est composé principalement des esquisses, des contes, et des réflexions de l’auteur Alfred Papuçiu, pour la Suisse et son pays natal, l’Albanie. Aussi, dans ce livre on remarque un journal de la vie de l’écrivain en tant que médiateur culturel, traducteur à la Croix-Rouge genevoise, naturellement écrit à la troisième personne. Ce sont de bons souvenirs pour le trialogue : qui se réalise entre les médecins, en général le personnel soignant, les patients (principalement du Kosovo, ainsi que du Monténégro, de Macédoine du Nord et d’Albanie) et le médiateur culturel, le traducteur. Dans ce livre on trouve des sujets à propos du travail dans les écoles suisses, ou dans les organismes de l’assistance de la Suisse envers les Albanais, des moments vraiment émouvants.

Le livre Avec le cœur net (Alor) est présenté après les 10 livres littéraires et publicistiques de l’auteur, publiés précédemment. L’auteur, comme souligne le professeur docteur Hamit Boriçi dans sa préface, « se présente devant le lecteur albanais et étranger, et il nous donne une riche information, du savoir et de la culture, dans divers domaines de la vie. Grâce à la formation multiforme littéraire, artistique, historique, philosophique et comme publiciste, ainsi que grâce à son expérience de plusieurs années, surtout en journalistique et dans la diplomatie, l’auteur, à présent est connu même dans les cercles des intellectuels à Genève et hors la Suisse. Il saisit, traite maints thèmes qui concernent la diplomatie, la politique, l’histoire, le langage, la culture, les arts, la science, la santé etc. Ainsi, je voulais dire que le livre a une nature et un caractère encyclopédique. Le mérite de l’auteur est que ce large problématique, il vise et l’affiche au ras social, ce qui est remarqué par la façon comment il communique avec le lecteur, en s’adressant à lui, comme s’il l’avait près et en face, dans une tête-à tête sincère et ouverte. Le style familier, choisi et réalisé d’une façon naturelle, donne une possibilité au lecteur, d’entrer dans le contenu des problèmes et des divers aspects vitaux, dans les faits et des apparences qu’il met en évidence.

Le lecteur fait connaissance des caractères et des types sociaux, des personnalités, comme l’écrivain et le penseur renommé, Nonda Bulka, ainsi que la célèbre « artiste du peuple », Vaçe Zela, l’architecte Franco Marussich et de ses origines de la famille renommée Marubi, ou de la doctoresse Marinette Wyss etc. ; il exprime la nostalgie pour la Patrie Albanie, le pays natal de l’auteur, la fierté pour son feu père, le journaliste et l’écrivain, Tuni Papuçiu ; il pénètre dans le monde des sciences de la santé, en arrêtant son attention largement dans la maladie de la Thalassémie ; il raconte comment on peut combattre cette maladie chronique. Dans le livre nous suivons avec intérêt l’état spirituel de l’auteur, quand il parle avec fierté de l’enseignement de sa langue maternelle en Suisse, quand il prend position concernant les manipulations de la média albanaise, en oubliant sa mission en tant que défenseur des droits de l’individu, de la citoyenneté et de la démocratie ; il vit des situations et des événements qui sont reflétés dans ce recueil, soit dans un genre de réflexion, d’ un essai, ou d’ un article. En intégralité, le livre reflète des souvenirs, des reviviscences, des analyses et des opinions de l’auteur Alfred Papuçiu, présentées et posées avec simplicité, modestie et d’une façon naturelle (Prof. Dr. Hamit Boriçi).

Alfred Papuçiu a traduit le livre L’Éducation thérapeutique des patients de la psychologue Anne Lacroix et du professeur en médecine Jean-Philippe Assal. Ce livre publié, sous les auspices du professeur en médecine, Isuf Kalo, est écrit par deux pionniers du sujet et il résume leur expérience au service des diabétiques non seulement en Suisse francophone, mais dans le monde entier. Depuis quelques années ces auteurs s’intéressent aussi aux patients porteurs d’autres affections chroniques comme la Thalassémie, nécessitant que le malade prenne en main lui-même au long cours un certain nombre de dispositions et puisse aussi décider seul dans l’urgence. C’est un livre qui s’adresse aux soignants pour les rendre désireux de « former » leurs patients sans les formater dans la pensée unique, mais aussi de les rendre aptes au travail interdisciplinaire tel qu’on le conçoit désormais en diabétologie, en hématologie, en général en médecine.

Alfred Papuçiu prépare un recueil en albanais et en anglais, intitulé : L’espoir pour le futur proche, sous la forme d’un journal, où il raconte le parcours du traitement clinique adéquat et l’avenir proche de la thérapie génique pour la Thalassémie. Cette maladie, héritée, est répandue en Albanie, au Kosovo, en Grèce, à Chypre, en Italie, en France, aux pays arabes, en Grande Bretagne, en Asie et comme résultat des flux migratoires, même en Suisse, aux USA, au Canada.

38 views0 comments

תגובות


Shkrimet e fundit

fjalaelireloadinggif.gif
bottom of page