top of page

„Arya“ e Salman Şiringül feston suksesin e përvjetorëve në rritje


„Arya“ e Salman Şiringül feston suksesin e përvjetorëve në rritjeTashmë kanë kaluar gati tre vjet nga dita kur Salman Şiringül, një mik i shumë shqiptarëve dhe një njeri human që ka ndihmuar mjaft familje që në kohën e Covid-19-të, e më pas, nisi biznesin e tij në 159-160, Parrock Street, Gravesend, England, DA12 1ER. Ishte një datë se kjo e muajit tetor, kur ai hapi supermarketin e tij „Arya“, pas shumë përpjekjeve të tij për një biznes të qëndryeshëm në një fushë, të cilën e njohte mjaft mirë prej kohësh. E kështu sot ai kishte suksesin e radhës, suksesin që ta jep përkushtimi, puna dhe sakrifica në një investim të tillë.

Salman Şiringül, tashmë në zonën e Gravesend dhe më gjerë është bërë një mik i pandarë me familjet shqiptare të kësaj zone të Britanisë së Madhe. E ndërsa ishim të ftuar sot në këtë gëzim të suksesit tre vjeçar, dhe në një ditë që natyrshëm me ndryshimin e klimës vjeshtake kishte një buzëqeshje të lehtë diellore, natyrshëm na solli mjaft biseda interesante në këmbim esipër me shqiptarët, të cilët ishin të ftuar të gëzonin sukesin e përbashkët.

E kështu biseda shkon në shtratin e saj. Ai na thotë se „Dyqanet ushqimore të suksesshme përdorin promovime. Ata i thërrasin konsumatorët në veprim duke vendosur reklama që thonë "Shitje e madhe vetëm këtë javë!" dhe shkojnë tek lëshimi i kuponëve.“ Unë shpjegon ai nuk e bëj këtë, por jam ndryshe. Shkoj në mendjen time dhe them me veten „Ndrysho ofertat. Dhe natyrshëm e mirëkuptojmë ai suksesshëm punon me furnitorët përpara kohe për të koordinuar stokun, në mënyrë që të mos mbaroj. Dhe mëtej e ka të qartë punën me stafin e tij.Një staf i shkëlqyer është çelësi për drejtimin e një dyqani ushqimor të suksesshëm. Ai gjithnjë ka parasysh këshillën e dajës së tij, që është një biznesmen mjaft i suksesshëm në UK që i pati thënë pjrej kohësh, kur ai kishtë dëshirë të fillonte këtë biznes „Punësoni njerëz miqësorë që do të shkojnë më lart dhe përtej klientëve. Kjo mund të nënkuptojë se do t'ju duhet t'i paguani pak më shumë sesa do t'i paguanit ndryshe, por normat e ulëta të qarkullimit dhe klientët që kthehen do ta bëjnë atë të vlefshme. Trajnoni, nipi im, punonjësit në mënyrë që aksionerët të mund të ndihmojnë të kontrollojnë njerëzit kur linjat mbështeten dhe arkëtarët mund të ndihmojnë aksionet kur është i ngadaltë.“

Ai vetë e ka parasysh se është e rëndësishme që të krijohet një mjedis i pastër dhe mikpritës në mënyrë që klientët të vazhdojnë të kthehen. Në teorinë e tij dhe në praktikën aktuale, ai ka parasysh gjithnjë thelbin: „Caktoni dikë që të menaxhojë me kujdes prodhimin dhe të largojë menjëherë çdo prodhim të keq. Në përgjithësi, pastërtia duhet të jetë një prioritet i lartë. Mund të konfiguroni gjithashtu ekrane me produkte, të cilat mund të ndihmojnë shitjet.“

Dhe mbi të gjitha këtu është një pikë kryesore, të cilën Salman Şiringül e quan kryesore të bëhesh pjesë e komunitetit.

Është mjaft qartë, ndërsa ai shpehet se e di dhe e bën me kënaqësi „Lidhur ngushtë me komunitetin. Sponsorizon klube dhe ngjarje. Mban qartë listat e ushqimit. Punon me organizatat jofitimprurëse lokale për të dhuruar ushqim që mund të hidhni jashtë, por kjo është ende e mirë. Dëgjon atë që komuniteti dëshiron.“ Madje shkon më tej kur pyet: Ndoshta ka shumë veganë në zonën tuaj që nuk shërbehen mirë, ose ndoshta komuniteti juaj kujdeset për blerjen lokale? Dhe unë jam këtu, shprehet Salman Şiringül. Supermarketi i tij „Arya“ ka udhën e vetë më të suksesshme dhe i përgjigjet asaj që ka nevojë për komunitetet që e frekuentojnë atë, sidomos për shqiptarët.


ENGLISH


Salman Şiringül's Arya celebrates the success of growing
Almost three years have already passed since Salman Şiringül, a friend of many Albanians and a humanitarian who has helped many families since the time of Covid-19 and after, started his business at 159-160, Parrock Street, Gravesend, England, DA12 1ER. It was this October when he opened his Arya supermarket, after many efforts for a sustainable business in a field he knew well for a long time. And so today he had another success, the success that dedication, work and sacrifice gives in such an investment.

Salman Şiringül, already in the Gravesend area and beyond, has become an inseparable friend with the Albanian families of this area of Great Britain. And while we were invited today to this joy of three years of success, and on a day that naturally with the change of the autumn climate had a slight sunny smile, it naturally brought us many interesting conversations in exchange with the Albanians, who were invited to they enjoyed the common success.

And so the conversation goes to her bed. He tells us that “Successful grocery stores use promotions. They call consumers to action by placing ads that say "Big Sale This Week Only!" and they go to issue coupons." I explain he doesn't do that, but I'm different. I go into my mind and say to myself, “Change the offers. And of course we understand the successful one works with suppliers ahead of time to coordinate stock so I don't run out. And further, he clearly knows how to work with his staff.

A great staff is the key to running a successful grocery store. He always takes the advice of his uncle, who is a very successful businessman in the UK, who told him long ago when he wanted to start this business, "Hire friendly people who will go above and beyond for the customers." This may mean you have to pay them a little more than you would otherwise, but the low turnover rates and returning customers will make it worth it. Train the employees, my nephew, so that the stockists can help check people when the lines are backed up and the cashiers can help the stock when it's slow.”

He himself recognizes that it is important to create a clean and welcoming environment so that customers keep coming back. In his theory and in actual practice, he always has the bottom line in mind: “Appoint someone to carefully manage the production and immediately remove any bad production. Overall, cleanliness should be a high priority. You can also set up product displays, which can help sales.”

And above all, here is a key point, which Salman Şiringül calls the key to become part of the community.

It is quite clear, as he reveals that he knows and does it with pleasure "Closely connected with the community. Sponsors clubs and events. Keeps grocery lists clear. It works with local nonprofits to donate food that you can throw away, but that's still good. It listens to what the community wants.” He even goes further when he asks: Maybe there are too many vegans in your area who are underserved, or maybe your community cares about buying local? And I am here, says Salman Şiringül. His "Arya" supermarket has its own most successful path and responds to the needs of the communities that frequent it, especially the Albanians.


TURKISH


Salman Şiringül'ün Arya'sı büyüme başarısını kutluyor


Birçok Arnavut'un dostu ve Kovid-19 döneminden bu yana ve sonrasında birçok aileye yardım eden insani yardım görevlisi Salman Şiringül'ün 159-160, Parrock Street, Gravesend, İngiltere, DA12 1ER adresinde işine başlamasının üzerinden neredeyse üç yıl geçti. . Uzun zamandır iyi bildiği bir alanda sürdürülebilir bir iş kurmak için yaptığı birçok çabanın ardından Arya süpermarketini bu ekim ayında açtı. Ve böylece bugün bir başarıya daha imza attı; böyle bir yatırımın verdiği özveri, çalışma ve fedakarlığın getirdiği başarı.

Halihazırda Gravesend bölgesinde ve ötesinde bulunan Salman Şiringül, Büyük Britanya'nın bu bölgesindeki Arnavut ailelerin ayrılmaz bir dostu haline geldi. Ve bugün, üç yıllık başarının sevincine davet edilmişken ve sonbahar ikliminin doğal olarak değişmesiyle birlikte hafif güneşli bir gülümsemeye sahip olan bir günde, doğal olarak bize, davet edilen Arnavutlarla karşılıklı olarak birçok ilginç sohbet de getirdi. ortak başarının tadını çıkardılar.

Ve böylece konuşma yatağına gidiyor. Bize şunu söylüyor: “Başarılı marketler promosyonlardan yararlanır. "Yalnızca Bu Hafta Büyük İndirim!" yazan reklamlar yerleştirerek tüketicileri harekete geçmeye çağırıyorlar. Ben de onun bunu yapmadığını anlatıyorum ama ben farklıyım. Aklıma giriyorum ve kendi kendime diyorum ki, “Teklifleri değiştir. Ve elbette başarılı olanın önde tedarikçilerle çalıştığını anlıyoruz. Stokların tükenmemesi için koordinasyonu sağlayacak zamanım var Ve ayrıca, personeliyle nasıl çalışacağını açıkça biliyor.

Harika bir personel, başarılı bir bakkal işletmesinin anahtarıdır. Birleşik Krallık'ta çok başarılı bir iş adamı olan ve uzun zaman önce bu işe başlamak istediğinde kendisine "Müşteriler için daha fazlasını yapacak dost canlısı insanları işe alın" diyen amcasının tavsiyesini her zaman alıyor. Bu, onlara normalde ödeyeceğinizden biraz daha fazla ödemeniz gerektiği anlamına gelebilir, ancak düşük ciro oranları ve geri dönen müşteriler buna değecektir. Çalışanları eğitin yeğenim, böylece stokçular hatlar yedeklendiğinde insanları kontrol edebilir, kasiyerler de stoklar yavaşladığında stoklara yardım edebilirler.”

Müşterilerin tekrar gelmeye devam etmesi için temiz ve sıcak bir ortam yaratmanın önemli olduğunun kendisi de farkındadır. Teorisinde ve fiili uygulamasında her zaman aklında şu sonuç vardır: "Üretimi dikkatli bir şekilde yönetecek ve kötü prodüksiyonu derhal ortadan kaldıracak birini görevlendirin. Genel olarak temizlik yüksek öncelik olmalıdır. Ayrıca satışlara yardımcı olabilecek ürün teşhirleri de kurabilirsiniz.

Ve her şeyden önce Salman Şiringül'ün topluluğa dahil olmanın anahtarı dediği bir püf noktası var.

Bildiğini ve bunu zevkle yaptığını ortaya koyduğu için bu oldukça açık "Toplulukla yakından bağlantılı. Kulüplere ve etkinliklere sponsor oluyor. Alışveriş listelerini açık tutuyor. Çöpe atabileceğiniz yiyecekleri bağışlamak için yerel kar amacı gütmeyen kuruluşlarla çalışıyor, ancak bu yine de geçerli" iyi. Topluluğun ne istediğini dinliyor.” Hatta daha da ileri giderek şu soruyu soruyor: Belki bölgenizde yeterince hizmet alamayan çok fazla vegan var ya da belki toplumunuz yerel ürünleri satın almayı önemsiyor? Ve ben de buradayım, diyor Salman Şiringül. Onun "Arya" süpermarketinin kendine göre en başarılı yolu var. ve başta Arnavutlar olmak üzere kendisine sık sık rastlanan toplulukların ihtiyaçlarına cevap veriyor.28 views0 comments

Shkrimet e fundit

fjalaelireloadinggif.gif
bottom of page