top of page

Alfred Papuçiu ka mbajtur një ditar të talasemisë që nga viti 1981


Alfred Papuciu me Presidentin e TIF dhe anëtarët e Bordit dhe me Prof. Jean-Philippe Assal

Alfred Papuciu – a self-taught “professor of thalassaemia”


Përkthimi në shqip


Alfred Papuciu ka mbajtur një ditar të talasemisë që nga viti 1981, kur ai mësoi për këtë çrregullim. Gjatë viteve, ai vuri në dukje gjithçka që mësoi, dhe tani ai ka vendosur të ndajë reflektimet e tij në një libër të quajtur përkohësisht” Hope for the Near Future” /Shpresë për të ardhmen e afërt/.

Kontakti i parë i Alfred Papuciut me talaseminë ishte nëpërmjet Fondacionit Cooley Anemia, në Nju Jork dhe prej tyre mësoi për ekzistencën e një federate me bazë në Qipro që promovonte luftën botërore kundër talasemisë. Kjo, sigurisht, ishte TIF. Ai kujton: "Z. Panos Englezos, Presidenti i TIF, më priti në Limasol të Qipros në mars 2004. Dëshiroj të shpreh gjithë mirënjohjen time që më inkurajoi mua që të vazhdojmë luftën tonë të përbashkët kundër talasemisë ".

Përmes viteve, Alfredi ka lexuar kaq shumë për talaseminë dhe trajtimin e saj që ai tani i referohet vetes si një "profesor i vetëshpallur" mbi këtë temë. Ai është i njohur me zhvillimet e fundit dhe lexon rregullisht artikuj shkencorë dhe libra, duke përfshirë ato që mbulojnë tema komplekse, si transplantimi i palcës së kockës. Ai ka botuar shumë libra, në të cilat ai ka shkruar për talaseminë, TIF dhe CAF. Nëpërmjet projektit të tij të fundit, ai dëshiron të shprehë falënderimet e tij për të gjithë njerëzit që ka takuar gjatë viteve. "Në të ardhmen e afërt unë do të filloj historinë ... ditarin e një njeriu të thjeshtë - profesor i gjuhës franceze, mediator kulturor, përkthyes dhe gazetar - për përfshirjen e tij me talaseminë që nga viti 1981." Sigurisht, ne në TIF mezi presim për të marrë një kopje të librit!

TIF dëshiron të dëgjojë historinë tuaj!

Publikuar në rishikimin e Federatës Ndërkombëtare të Talasemisë (TIF).

Nëse keni një histori që prek ndonjë sëmundje të talasemisë, ose nëse dini për një çështje frymëzuese ose me ndikim të pacientëve të talasemisë në jetën e tyre, individi në komunitetin e talasemisë, të cilin ju mendoni se TIF duhet të intervistojë, na tregoni për këtë . Ne e dërgojmë atë në TIF.


ENGLISH


Alfred Papuciu has kept a thalassaemia diary since 1981, when he first learned about the disorder. Over the years, he noted down everything he learned, and now he has decided to share his reflections in a book provisionally entitled Hope for the Near Future.

Alfred Papuciu’s first contact with thalassaemia was through the Cooley’s anemia Foundation, and from them he learned about the existence of a federation based in Cyprus that promoted the worldwide struggle against thalassaemia. This, of course, was TIF. He recalls: “Mr. Panos Englezos, the President of TIF, received me in Limassol, Cyprus in March 2004. I would like to express all my gratitude to him for encouraging me to continue our common struggle against thalassaemia.”

Through the years, Alfred has read so much about thalassaemia and its treatment that he now refers to himself as a “self-taught professor” on the subject. He is familiar with the latest developments, and regularly reads scientific articles and books, including ones covering complex topics such as bone marrow transplantation. He has published many books himself, in which he sometimes has written about thalassaemia, TIF and CAF. Through his latest project, he wants to express his thanks to all the people he has met over the years. “In the near future I will begin the story... the diary of a simple man – professor of the French language, cultural mediator, translator and journalist – about his involvement with thalassaemia since 1981.” Certainly, we at TIF eagerly look forward to receiving a copy of the book!

Alfred Papuciu with TIF’s President and Board Members and with Prof. Jean-Philippe Assal

TIF Wants to Hear Your Story!

Published in the Thalassaemia International Federation (TIF) review.

If you have a story that touches on some of the thalassaemia illness, or if you know of an inspirational or influential issues faced by thalassaemia patients in their lives, individual in the thalassaemia community, whom you think TIF should interview, let us know about it. We send it to TIF.


15 views0 comments

header.all-comments


Shkrimet e fundit

fjalaelireloadinggif.gif
bottom of page